Загальні збори акціонерів

Головна про «Стройполіс» Фінансові показники

http://ua.stroypolicy.com/page/bmkhh4


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «СТРОЙПОЛІС»

(код за ЄДРПОУ-25401697, місцезнаходження: 03035, м.Київ, вул. Сурикова, буд.3, лiт.А) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11.04.2020 року о 13.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 літера А, 3 поверх (кімнаті переговорів).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів – 07.04.2020 р.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 12.30 год. до 12.45 год. за місцем та в день проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати: - документ, що посвідчує особу учасника зборів; - представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, затверджену у відповідності до діючого законодавства.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

По першому питанню порядку денного:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

По другому питанню порядку денного: Обрати:
Лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Литвиненка Володимира Олексійовича та членів лічильної комісії Пижикову Євгенію Вікторівну та Пижикова Віталія Михайловича.
Голову зборів Войтка Олександра Васильовича
Секретаря зборів Литвиненка Володимира Олексійовича,
затвердити регламент зборів:
· доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
· співдоповіді за порядком денним – до 5 хвилин;
· виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
· зауваження - до 2 хвилин;
· збори провести без перерви.

По третьому питанню порядку денного:
Затвердити звіт Голови Правління

По четвертому питанню порядку денного:
Затвердити річний звіт Товариства

По п’ятому питанню порядку денного:
Затвердити Звіт Ревізійної комісії та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.

По шостому питанню порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

По сьомому питанню порядку денного:
Затвердження рішення Наглядової ради щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

По восьмому питанню порядку денного:
Визначити, що прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, буде направлений на покриття збитків Товариства минулих років.

По дев’ятому питанню порядку денного:
Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства й кошторис витрат на 2019 рік.
Основні напрямки:
– забезпечення та дотримання критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;
– розвиток страхового портфелю компанії за майновими видами страхування (страхування майна від вогню та ризиків стихійних явищ, страхування автотранспорту та ін..).
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Приватного акціонерного товариства “Страхове товариство “Стройполіс” за 2019 рік
(тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
79 580
87 301
Основні засоби (за залишковою вартістю)
8 342
8 273
Запаси
52
19
Сумарна дебіторська заборгованість
507
477
Гроші та їх еквіваленти
1 437
4 565
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
(-15 360)
(-15 888)
Власний капітал
67 945
66 803
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
65 310
65 310
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
65 011
65 011
Поточні зобов'язання і забезпечення
6 267
9 158
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
523
(-15 888)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
155500
155500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
3,36

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.stroypolicy.com.
Загальна кількість акцій Товариства складає 155500 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства на 06.03.2020р. складає 155500 шт.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 09.00 до 18.00 в кімнаті переговорів за місцезнаходженням Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Правління Войтко О.В. Телефон: (044) 206-13-90, 206-13-91.
Кожний акціонер, відповідно до чинного законодавства, має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Голова Правління – Войтко О.В.

2020_збори_Стройполiс_11.04_Сайт.pdf2020_збори_Стройполiс_11.04_Сайт.pdf
ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, к. 509
Тел. (050) 100-9248, e-mail