Страхування залізничного транспорту ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“»
укр рус eng
Для Вас та Вашої сім’ї
Для підприємств
Для сільгоспвиробників
Види страхування

Страхування залізничного транспорту

(здійснюється відповідно до Правил страхування від 31.01.2017 року)

Загальні положення
На підставі цих Правил та відповідно до Закону України «Про страхування», й цивільного законодавства України, ПрАТ «Страхове товариство „Стройполіс“» (далі по тексту — Страховик) укладає з юридичними особами, надалі Страхувальниками, договори добровільного страхування залізничного транспорту.

Предмет договору страхування
Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону і пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном.
Застрахованими можуть бути засоби залізничного транспорту (одиниці рухомого складу), що належать Страхувальнику на правах власності, або якими він розпоряджається чи використовує по договорах найму, оренди, лізингу тощо; та засоби залізничного транспорту (надалі — ЗЗТ), які прийняті Страхувальником для ремонту, транспортування, зберігання або в заставу, якщо це майно попередньо не застраховане його власником:

На умовах цих Правил можуть бути застраховані:
— локомотиви (електровози, тепловози, паровози, газотурбовози, мотовози і т. і.) ;
— одиниці моторвагонного рухомого складу (електросекціїї, дизель-поїзди, турбопоїзди, акумуляторні поїзди і т. і.);
— вантажний вагонний парк (напіввагони, платформи, цистерни, криті вагони, ізотермічні вагони, вагони спеціального призначення, рефрижератори і т. і.);
— пасажирський вагонний склад (пасажирські, багажні, поштові, багажно-поштові, службові, ресторани, вагони спеціального призначення і т. і.)
Предметом страхування можуть бути також витрати, які може понести Страхувальник при настанні страхових випадків, якщо це передбачено умовами договору:
— витрати на заходи для рятування рухомого складу з метою зменшення збитків.
— витрати по приведенню до ладу (очищення, прибирання, демонтаж) пошкодженого рухомого складу, що постраждав внаслідок страхового випадку. Доцільність таких витрат повинна бути обґрунтована Страхувальником.

Страхові випадки та страхові ризики
Згідно цих Правил страховими випадками є повне (фактичне чи конструктивне) знищення застрахованого ЗЗТ (одиниці рухомого складу) або пошкодження конструкції ЗЗТ, його обладнання в результаті дії будь-якого з наступних ризиків:
— помилки при виконанні керування поїзною чи маневровою роботою.
— пожежі або вибуху на ЗЗТ, відомчих приміщеннях (станціях, вокзалах, депо тощо), в зонах відчуження вздовж залізничної колії.
— катастрофа з участю залізничного транспорту, в тому числі зіткнення або наїзд техніки, що рухається під керуванням або без керування людини, незалежно від того, контролюється чи ні ця техніка людиною в момент зіткнення (наїзду).
— аварія (вихід з ладу) агрегатів, вузлів рухомого залізничного транспорту і систем його забезпечення, включаючи нерухомі стаціонарно змонтовані та пересувні системи контролю, керування, діагностики тощо, що заважає їх нормальній експлуатації або робить її неможливою.
— стихійні явища (землетрус, ураган, тайфун, попадання блискавки, злива, повінь, схід лавин, сель, обвал, просідання ґрунту підтоплення ґрунтовими водами, падіння метеориту, каміння, дерев та ін. ).
— падіння повітряних суден і апаратів або їх частин і уламків.
— протиправні дії третіх осіб (хуліганство, крадіжка, грабіж, розбійний напад).

Страхова сума, ліміт відповідальності, франшиза. Страховий тариф
Страхова сума визначається за згодою між Страховиком і Страхувальником під час укладання договору страхування у відповідності з документами, що підтверджують вартість одиниць рухомого складу. Страхові суми встановлюються окремо по кожному застрахованому ЗЗТ або по сукупності ЗЗТ, вказаних в договорі страхування.
Окремо у договорі страхування сторонами може бути передбачено суму відшкодування витрат, які може понести Страхувальник при настанні страхових випадків.
В договорі страхування може бути передбачена франшиза (умовна та безумовна). Вона визначається за згодою сторін і встановлюється у відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі.
Страховий тариф за договором страхування встановлюється за згодою сторін у відсотках від страхової суми.
Страховий тариф при страхуванні ЗЗТ визначається з урахуванням виду та строку експлуатації одиниць рухомого складу, в залежності від видів ризику, передбачених договором страхування, діючих тарифних ставок Страховика і строку страхування, території експлуатації складу, наявності систем безпеки та інших суттєвих факторів.

Строк та місце дії договору страхування
Договір страхування укладається, як правило, на строк до одного року.
Визначені в договорі страхування ЗЗТ вважаються застрахованими при їх експлуатації тільки на тій території, яка вказана в договорі страхування, незалежно від того, чи виконував цей ЗЗТ (одиниця рухомого складу) звичайні рейси, чи знаходився на ходових випробуваннях, чи надавав технічну допомогу й т. і.

Дії Страхувальника при настанні страхового випадку
При настанні події, що може бути кваліфікована як страховий випадок, Страхувальник зобов’язаний без затримки, але у будь-якому разі не пізніше 48 годин (за винятком вихідних та святкових днів), якщо інше не обумовлено в договорі страхування, повідомити про це Страховика або його представника.
Повідомлення може бути зроблено у наступній формі:
— особисто Страхувальником або його представником за адресою Страховика;
— повідомлення факсом з отриманням підтвердження трансакції на номер факсу Страховика;
— повідомлення електронною поштою з підтвердженням доставки електронного листа;
— надсилання листа з повідомленням або кур’єром на адресу офісу Страховика (датою повідомлення вважається дата відправлення листа, згідно поштового штемпеля).

При настанні страхового випадку Страхувальник також зобов’язаний:
— виконати всі необхідні заходи для запобігання і усунення причин, які можуть привести до нанесення додаткових збитків.
— повідомити про це компетентні органи: органи правопорядку, пожежної охорони та інші.
— подати письмову заяву встановленої форми про виплату страхового відшкодування з визначенням обставин страхового випадку.
— надати Страховику всю доступну йому інформацію та документацію, необхідну для встановлення останнім причин та наслідків події, що відбулась, характеру та розміру заподіяного збитку.
— зберігати застрахований ЗЗТ, який постраждав, до прибуття представника Страховика в тому вигляді, в якому він був після страхового випадку. Зміна картини збитку може бути виконана у випадку, якщо це необхідно по вимогам безпеки чи зменшення збитку.
— надати Страховику або його представникам можливість проводити огляд і обслідування застрахованого ЗЗТ, розслідування у відношенні причин і розміру збитку.

Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку і розмір збитків.
Для виплати страхового відшкодування Страхувальник надає Страховику наступні документи:
— висновок про страховий випадок, складений експертною комісією, який містить причини і можливі наслідки страхового випадку;
— рішення суду або аудиторський висновок, який містить розміри сум, які підлягають відшкодуванню договором страхування у зв’язку з настанням страхового випадку — при необхідності;
— документи від компетентних органів (МНС, гідрометеослужби та ін. ) — при необхідності;
— кошторис на відновлення, калькуляцію збитків, висновок експерта — при необхідності;
— оригінал договору страхування;
— заяву про виплату страхового відшкодування;
— інші документи, за вимогою Страховика, що мають відношення до з’ясування причин страхового випадку та розміру збитку.
Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком в строк, що не перевищує 15 робочих днів, з моменту надходження до Страховика всіх необхідних документів і відомостей про факт настання події, що має ознаки страхового випадку та документів, що підтверджують розмір збитків Страхувальника.

Порядок і умови виплати страхового відшкодування
Страхове відшкодування виплачується Страховиком на підставі заяви Страхувальника про виплату страхового відшкодування та страхового акту після отримання всіх необхідних документів по страховому випадку.
Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.
Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в 14-денний строк з дня оформлення страхового акту.
Розмір збитку встановлюється, виходячи з ринкової вартості застрахованого ЗЗТ на момент настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.

Сума збитку визначається:
При повному або конструктивному знищенні застрахованого ЗЗТ — в розмірі його дійсної вартості з відрахуванням розміру, передбаченої в договорі страхування франшизи та вартості вузлів, деталей та устаткування, що придатні для подальшого використання або реалізації. Вартість вузлів, деталей та устаткування, що придатні для подальшого використання або реалізації визначається на підставі висновку незалежного експерта.
При пошкодженні конструкції складу чи його обладнання — в розмірі витрат на його відновлення згідно з кошторисом, який складено експертом з відрахуванням розміру, передбаченої в договорі страхування франшизи.

Витрати на відновлення включають:
— витрати на матеріали і запасні частини, які необхідні для ремонту за вирахуванням вартості зносу частин, вузлів, агрегатів та деталей, які замінюються в процесі відновлення (ремонту).
— витрати на оплату ремонтних робіт по відновленню.
— витрати на транспортування матеріалів до місця проведення ремонтних робіт.
Якщо виконується зміна пошкоджених частин незалежно від того, чи був можливим їх ремонт без загрози безпеки експлуатації застрахованого ЗЗТ, Страховик відшкодовує Страхувальнику вартість ремонту цих частин, але не вище вартості їх заміни.

Витрати на відновлення не включають:
— витрати, пов’язані з заміною і/або покращенням властивостей застрахованого ЗЗТ.
— витрати, пов’язані з тимчасовим (допоміжним) ремонтом або відновленням застрахованого ЗЗТ.
— витрати по профілактичному ремонту і обслуговуванню обладнання, а також інші витрати, виконані незалежно від факту настання страхового випадку.
— додаткові витрати, які викликані терміновістю проведення робіт.
Витрати під час проведення ремонтних робіт на заробітну плату і матеріальне заохочення машиністів, провідників та інших спеціалістів, крім витрат, які понесені виключно для необхідного перегону складу до місця аварійного ремонту, або при проведенні ходових випробувань складу після аварійного ремонту.
Якщо Страхувальник продовжує експлуатувати ЗЗТ (транспортні засоби, пристрої, обладнання), що потребує ремонту, Страховик відшкодовує збиток тільки в розмірі, що не був спричинений такою експлуатацією.
Виплата страхового відшкодування може здійснюватись безпосередньо Страхувальнику або Вигодонабувачеві, зазначеному Страхувальником.

З повними Правилами Ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі PDF:
Правила_ЗТ.pdfПравила_ЗТ.pdf

З Правилами у старій редакції від 16.05.2008 року Ви можете ознайомитись завантаживши їх у форматі PDF:
Правила_ЗТ.pdfПравила_ЗТ.pdf

  головна   контакти   про сайт